Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę

Pracodawca, chcąc rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę, musi przedstawić mu stosowne oświadczenie. Aby wywarło ono zamierzone skutki, pracownik powinien zapoznać się z jego treścią. Często zdarza się, że pracownik wiedząc o zamiarach pracodawcy, podejmuje „środki zapobiegawcze” mające na celu uniknięcie lub przynajmniej odwleczenie w czasie rozwiązania umowy:

Najczęściej pracownicy udają się na zwolnienie lekarskie, niekiedy rozpoczynają korzystanie z wcześniej uzgodnionego już urlopu.

W takiej sytuacji, pracodawca może wysłać swoje oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za pośrednictwem poczty.

Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę wywiera skutek prawny w momencie, w którym adresat tego oświadczenia (pracownik) mógł realnie zapoznać się z jego treścią. Dotyczy to zarówno rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jak i rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Często pracownik zostaje wezwany na rozmowę, w trakcie której przełożony (lub inna upoważniona osoba) komunikuje mu swoje zamiary i wręcza oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę. Tym samym pracownik ma możliwość zapoznania się z treścią pisma w obecności przełożonego, który może potwierdzić ten fakt.

Pracownicy unikają niekiedy wręczenia im oświadczenia przez pracodawcę przypuszczając, że unikną w ten sposób zwolnienia z pracy. W takiej sytuacji pracodawca zmuszony jest kontaktować się z nimi w inny sposób. Niekiedy rozwiązaniem tego problemu okazuje się wysłanie oświadczenia listem poleconym.

Doręczenie oświadczenia wysłanego listem poleconym.

Ustalenie konkretnego dnia, w którym nastąpiło doręczenie pisma rozwiązującego umowę o pracę jest niezwykle istotne. Od tego dnia liczony jest bowiem termin wypowiedzenia, termin na wniesienie do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę.
W przypadku doręczenia listu adresatowi lub odmowy jego przyjęcia, dniem dokonania rozwiązania umowy będzie dzień, w którym nastąpiło doręczenie listu lub odmowa jego przyjęcia. Natomiast w przypadku niepodjęcia pisma przez pracownika przyjmuje się, że pismo zostało skutecznie doręczone w ostatnim możliwym dniu, w którym pracownik mógł odebrać pismo na poczcie.

Jak wygląda praktyka?

W przypadku ewentualnego sporu, sąd nie będzie badał czy pracownik rzeczywiście zapoznał się z treścią oświadczenia, ale czy hipotetycznie miał taką możliwość. Sąd weźmie pod uwagę wszystkie okoliczności, które mogły uniemożliwić pracownikowi odebranie przesyłki w urzędzie pocztowym. W szczególności istotne będą takie okoliczności jak dłuższa nieobecność pracownika pod wskazanym adresem spowodowana np. pobytem w szpitalu bądź zagranicznym wyjazdem. Jeżeli jednak sąd dojdzie do wniosku, że pracownik miał realną możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia to przyjmie, że doszło do skutecznego doręczenia oświadczenia pracodawcy.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑