Studenci za burtą tarczy antykryzysowej

31 marca br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. tarcza antykryzysowa. Przewiduje ona szereg rozwiązań, które mają na celu złagodzenie skutków kryzysu, jaki wywołuje wirus SARS-CoV-2 i wywołana nim choroba zakaźna COVID-19. Wśród różnych form pomocy warto zwrócić uwagę na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę, o ile osoby te podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Komu przysługuje dofinansowanie?

Na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Warunkiem udzielenia pomocy jest m.in. brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. (nie dotyczy to przedsiębiorców, którzy zawarli z ZUS umowę lub otrzymali decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłacają raty lub korzystają z odroczenia terminu płatności).

Dofinansowanie przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przy czym okres ten może być przedłużony w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, jeżeli wydłuży się obowiązywanie stanu epidemii lub związanych z nim skutków. 

Omawiana forma pomocy ma na celu ochronę miejsc pracy. W związku z tym przez cały okres dofinansowania oraz po jego zakończeniu – przez okres równy okresowi dofinansowania, pracownikom objętym dofinansowaniem, przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

Na kogo przysługuje dofinansowanie?

Dofinansowanie może zostać przyznane na pracowników, jak i na osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecania, jeżeli z tytułu takiej umowy podlegają one ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Warunek podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym wyłącza z dofinansowania bardzo liczną grupę osób zatrudnianych na umowach zlecenia – studentów. Dla nich to właśnie umowa zlecenia jest jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia, przede wszystkim dlatego, że do ukończenia 26 roku życia nie podlegają oni obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. 

Wobec braku możliwości dofinansowania ich wynagrodzeń, można spodziewać się więc, że cel tarczy antykryzysowej, jakim jest ochrona miejsc pracy, nie zostanie zrealizowany w stosunku do znacznej grupy zleceniobiorców, będących studentami. 

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑