Obniżenie wieku, w którym będzie można legalnie zatrudnić młodocianego

Od 1 września przyszłego roku zmieni się treść art. 190 Kodeksu pracy, który definiuje na potrzeby prawa pracy „młodocianego”. Obecnie pod tym pojęciem rozumie się osobę, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
Z nowym rokiem szkolnym ma wejść w życie uchwalona jeszcze w 2009 r. zmiana obniżająca dolny wiek, w którym będzie można zatrudniać młodocianych do 15 lat. Ministrowie właściwi do spraw zatrudnienia oraz edukacji będą mogli jednak określić w rozporządzeniu przypadki, w których będzie wyjątkowo możliwe zatrudnianie osób niemających 15 lat.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑