Karta pobytu – czy jest wystarczająca do zatrudnienia cudzoziemca?

W ubiegłym tygodniu wspomnieliśmy, że pracodawca jest uprawniony, a zarazem zobowiązany do zażądania przedstawienia przez cudzoziemca ważnego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce oraz do przechowywania kopii tego dokumentu przez cały jego okres zatrudnienia. Zadaliśmy również pytanie czy tego typu dokumentem może być karta pobytu, a odpowiedź na to pytanie należałoby zacząć od wyjaśnienia czym jest karta pobytu oraz w jakich okolicznościach jest wydawana.

Karta pobytu – czym jest i kiedy zostanie wydana?

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce oraz uprawnia go do wielokrotnego przekraczania granicy kraju bez konieczności uzyskania wizy. Przepisy określają przy tym cztery sytuacje, w których cudzoziemcowi wydaje się kartę pobytu. Dochodzi do tego wtedy, gdy udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Oznacza to, że cudzoziemiec posiadający kartę pobytu powinien jednocześnie posiadać jedno z powyższych zezwoleń lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, gdyż jest to warunek uzyskania karty pobytu.

Czy jednak karta pobytu wystarczy do zatrudnienia cudzoziemca?

Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć negatywnie. Przepisy określają bowiem, że pracodawca zobowiązany jest do uzyskania i przechowywania dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu w Polsce. Takim dokumentem nie jest karta pobytu, która jak wspomniano powyżej jest przede wszystkim dokumentem tożsamości cudzoziemca. 

Skoro cudzoziemiec posiada kartę pobytu, a ta z kolei może być wydawana tylko w 4 określonych sytuacjach wiążących się jednocześnie z legalizacją pobytu, to z dużym prawdopodobieństwem posiadacz karty pobytu przebywa w Polsce legalnie. Aby jednak móc to potwierdzić pracodawca każdorazowo powinien zażądać od cudzoziemca przedstawienia dokumentu, który był podstawą do wydania mu karty pobytu. Poprzestanie na samej karcie pobytu może narazić pracodawcę na zarzut niewypełnienia ciążących na nim obowiązków. 

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑