Ważne zmiany w emeryturach pomostowych

16 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczące przepisów o emeryturach pomostowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Przede wszystkim, na skutek nowelizacji, emerytury pomostowe nie będą miały charakteru wygasającego, uchylono bowiem przepis wymagający, aby pracownik wykonywał pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r. W praktyce oznacza to, że o emeryturę pomostową – po spełnieniu określonych przesłanek – będą mogli ubiegać się pracownicy, którzy podjęli pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dopiero po 1 stycznia 1999 r.

W dalszym ciągu, dla uzyskania emerytury pomostowej konieczne jest spełnienie warunku wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r. Warto przy tym zwrócić uwagę na Uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2022 r., sygn. III UZP 2/22, w której Sąd Najwyższy wskazał, że

„nabycie prawa do emerytury pomostowej nie jest uzależnione od wykonywania, po dniu 31 grudnia 2008 r., pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez okres przynajmniej jednego miesiąca”.

Możliwe zatem, że w konkretnym przypadku za wystarczającą zostanie uznana praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze choćby tylko przez jeden dzień po 31 grudnia 2008 r.

Nowelizacja wprowadza również nieznaczne zmiany w definicji rekompensaty oraz zasadach jej przyznawania, a nadto modyfikuje przepisy dotyczące odsetek za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek na FUS oraz zawieszenia prawa do emerytury pomostowej.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑