Elastyczna praca dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – zmiany w Kodeksie pracy

6 czerwca b.r. weszła w życie „Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 1076). Ustawa wprowadza do Kodeksu pracy zmiany w zakresie organizacji czasu pracy, których celem jest wsparcie pozostających w stosunku pracy:

  1. kobiet w ciąży powikłanej,
  2. rodziców dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
  3. rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Udogodnienia dla pracowników

Pracownikom, o których mowa powyżej przyznano możliwość wykonywania pracy w systemie przerywanego czasu pracy lub w indywidualnym albo ruchomym rozkładzie czasu pracy.
Z uprawnień tych może również skorzystać pracownik – małżonek lub pracownik rodzic dziecka w fazie prenatalnej w przypadku ciąży powikłanej.

Rodzicom, o których mowa w punktach 2 i 3 powyżej przyznano dodatkowo prawo do wykonywania pracy w formie telepracy. Z powyżej wymienionych uprawnień kierowanych do pracowników – rodziców mogą korzystać również zatrudnieni opiekujący się dorosłym dzieckiem (tj. powyżej 18 roku życia).

Prawo do nieuwzględnienia wniosku pracownika

Korzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień odbywa się na wniosek pracownika, który jest dla pracodawcy wiążący. Jeśli jednak uwzględnienie wniosku pracownika jest niemożliwe z uwagi na organizację lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku. Konieczne jest wówczas poinformowanie pracownika o przyczynie odmowy.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑